Manzanita, Whiteleaf (Arctostaphylos viscida) potted plant 1

applegatetech

Manzanita, Whiteleaf (Arctostaphylos viscida) potted plant